Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere spatiu

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
– Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj, tel / fax 0260664403, mail primariabalan@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– spațiu situat în incinta Scolii Galpiia , aparţinând domeniului public , cu destinaţia spatiu comercial, având 30 mp.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr, 12 din data de 19.02.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
– se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Balan
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Balan , adresa Balan, nr.76
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: – lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei –
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.06.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:conform caiet de sarcini
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.06.2020, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
– 12.06.2020, ora 13.00, Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
– Tribunalul Salaj , adresa Zalău, str. Tudor VLADIMIRESCU, nr.10, jud. Sălaj tel 0260 – 611.085, fax: 0260 – 611.551, email: tr-salaj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
– 20.05.2020.