Secretar

AVRAM SEBASTIAN-VASILE

Data naşterii: 05 IULIE 1974
Adresa:  Mirsid, nr. 193, Sălaj, România
Telefon: 0722-474350

NATIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorit

Studii
 • Universitatea de Vest Vasile Goldiş profil Ştiinţe juridice
 • 1988-1992  Liceul Industrial nr. 1 Zalău
Experiență profesională

 

 • 06.07.2021-prezent       Secretar – Primăria Bălan
Abilități și competențe profesionale
 • Limbi străine – rusa şi franceza
 • Curs achizitii publice
 • Curs ECDL
 • Curs de iniţiere ‘’Utilizare microcalculatoare IBM-PC”
 • Program de training din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală derulat în judeţul Sălaj, Zalău
 • Instruire în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală în judetul Sălaj
Alte abilități
 • Utilizare programe P.C. Word, Excel
 • Adaptabilitate
 • Seriozitate
 • Responsabilitate
 • Capacitate de comunicare
 • Rezistenţă la stres
 • Disponibilitate lucru în echipă
 • Capacitate organizatorică
 • Muncă în condiţii de stres
 • Capacitate de a lua decizii
 • Capacitate de coordonare
 • Abilităţi de negociator
Principalele atribuții ale Secretarului, conform Legii Nr. 215/2001 republicată

Art.85.- (1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) participă în mod obligatoriu la sedinţele consiliului local,
b) coordonează compartimentele şi activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigură comunicarea catre auturităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
i) asigură aducerea la cunoştintă publică a hotărârilor şi dispozitiilor cu character normativ,
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,
(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indeplineşte şi alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.
Art.86.- Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptată cu votul a cel puţin doua treimi din numărul consilierilor in funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetari administrative.