Analiza SWOT

INFRASTRUCTURĂ ȘI DOTĂRI EDILITARE
PUNCTE TARI
 • acces facil la calea ferată (15 km);
 • există forţa de muncă ce poate fi antrenată în lucrări de infrastructura;
 • surse de apă potabilă suficiente calitativ şi cantitativ;
 • este asigurat necesarul de dotari edilitare (şcoli, dispensare, cămine culturale);
 • asocieri încheiate cu comune limitrofe din judeţ;
 • surse de finanţare atrase pentru şcoli;
 • studii de fezabilitate deja elaborate;
PUNCTE SLABE
 • buget local insuficient pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurilor ;
 • canalizare inexistentă ;
 • lipsa alimentarii cu apă în majoritatea satelor componente ;
 • dotare insuficientă a şcolilor şi căminelor culturale
 • nu există sala de sport;
 • deteriorarea cladirii şcolii vechi de la Bălan;
OPORTUNITĂŢI
 • programe de finanţare destinate infrastructurilor;
 • asocieri, parteneriate cu scopul dezvoltării de proiecte comune;
AMENINŢĂRI
 • calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren);
 • instabilitatea politică;
SERVICII SOCIALE
PUNCTE TARI
 • cadre didactice pregătite şi calificate ăn şcoli ;
 • codiţii bune de studiu în şcolile din comună;
 • servicii de sănătate eficiente (exista 1 medici de familie şi 2 asistente medicale);
 • programul AEL implementat în şcoală (reţea de 10 calculatoare);
 • convieţuirea bună a 4 confesiuni religioase;
 • program de colectare a deşeurilor bine organizat;
 • punct de informare public înfiinţat;
 • dispensar veterinar funcţional;
 PUNCTE SLABE
 • oportunităţi reduse de ocupare a forţei de muncă ;
 • lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi de desfăşurare de activităţi recreative;
 • nu exista locuinţe de serviciu şi sociale;
 • fonduri insuficiente pentru burse pentru elevi;
 • resurse insuficiente în bugetul local pentru susţinerea serviciilor sociale;
 • lipsa cursurilor de reconversie profesională;
OPORTUNITĂŢATI
 • accesarea de programe de finanţare în domeniul social;
  plasarea zonei ca prioritate în strategiile naţionale de dezvoltare (regiunea NV)
AMENINŢĂRI
 • desfinţarea unor şcoli/ comasarea şcolilor datorită finanţării/ număr de elevi;
 • îmbătrînirea populaţiei;
 • plecarea tinerilor la muncă în străinătate;
ECONOMIC
PUNCTE TARI
 • infrastructura de acces favorizată pentru dezvoltarea mediului economic, poziţionarea localităţii pe DN 1G;
 • există un sector productiv iniţiat;
 • potenţial bun de forţa de muncă ;
 • materii prime locale (lemn, nisip);
 • autorităţi locale deschise pentru atragerea şi sprijinul investitorilor;
 • potenţial bun şi tradiţie în domeniul creşterii animalelor;
PUNCTE SLABE
 • calificare redusă sau necorespunzătoare a forţei de muncă;
 • lipsa specialiştilor;
 • inexistenţa infrastructurilor de utilităţi necesare activităţilor economice (canalizare, alimentare cu apa, gaz metan);
 • lipsa terenurilor şi spaţiilor din domeniul public care să poata fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori;
 • imposibilitatea prelucrării şi valorificării eficiente a produselor animaliere;
OPORTUNITĂŢI
 • programe de finanţare destinate dezvoltării mediului economic;
 • valorificarea superioară a materiilor prime existente;
 • dezvoltarea funcţiei turistice ;
AMENINŢĂRI
 • concurenţa zonelor industriale apropiate care beneficiază de infrastructuri, de utilităţi mai bune;
 • migrarea populaţiei şi în special a tinerilor;
RESURSE NATURALE SI MEDIUL INCONJURATOR
PUNCTE TARI
 • fond forestier însemnat;
 • resurse minerale şi zăcăminte (nisip, )
 • potenţial silvic (vânat, fructe de pădure, ciuperci, etc.)
 • relief şi ambient propice dezvoltării turismului, şi amenajărilor de agrement ;
 • potenţial agricol generat de terenurile existente ;
 • zonă nepoluată ;
PUNCTE SLABE
 • drumuri de acces nemodernizate care reduc posibilităţile de valorificare a resurselor naturale existente şi a potenţialului local;
 • resursele naturale existente necesită costuri mari pentru a fi exploatate şi valorificate;
 • nu exista groapă de gunoi ecologică;
OPORTUNITĂŢI
 • mediatizarea potenţialului şi resurselor localităţii;
 • valorificare şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, folclorului local;
AMENINŢĂRI
 • calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren);