Secretar

IOAN COSTIN

Data naşterii: 29 august 1957
Adresa:  Chendrea, nr. 188, 457027 Sălaj, România
Telefon: 0760-238067

NATIONALITATE: Română
STARE CIVILĂ: Căsătorit

Studii
 • 2007-2008  Universitatea de Vest Vasile Goldiş Masterat în Ştiinţe juridice
 • 2003-2007  Universitatea de Vest Vasile Goldiş profil Ştiinţe juridice
 • 1972-1977  Liceul Pedagogic Zalău
Experiență profesională
 • 17.02.1978-15.06.1979  Serviciul militar în termen
 • 01.09.1977-01.01.1987  Învăţător şi profesor suplinitor – Şcoala Gimnazială Bălan
 • 01.01.1987-prezent       Secretar – Primăria Bălan
Abilități și competențe profesionale
 • Limbi străine – Engleza şi franceza
 • februarie-mai 1988  Curs de iniţiere pentru secretari, consilii locale, Bucureşti
 • 2004   Curs ECDL,  Zalău
 • 2004   Curs de iniţiere ‘’Utilizare microcalculatoare IBM-PC”, Zalău
 • 2004   Program de training din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală derulat în judeţul Sălaj, Zalău
 • 2004   Curs de perfecţionare ‘’Atribuţiile de stare civilă ale autorităţilor publice locale, Probleme de asistenţă socială”, Zalău
 • 2004   Curs de pregătire ‘’Leadership şi Cooperare în Administraţia Publică Locala”, Zalău
 • Instruire în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală în judetul Sălaj
 • 2007   Curs de perfecţionare ‘’Aspecte teoretice şi practice din legislaţia privind funcţia publică”, Zalău
 • 2008   Curs de perfecţionare ‘’Stare civilă a persoanei fizice”, Zalău
 • 2009   Curs de perfecţionare ‘’Coordonate manageriale şi procedurale în activitatea secretarilor unităţilor administrtiv teritorială”, Zalău
Alte abilități
 • Utilizare programe P.C. Word, Excel
 • Adaptabilitate
 • Seriozitate
 • Responsabilitate
 • Capacitate de comunicare
 • Rezistenţă la stres
 • Disponibilitate lucru în echipă
 • Capacitate organizatorică
 • Muncă în condiţii de stres
 • Capacitate de a lua decizii
 • Capacitate de coordonare
 • Abilităţi de negociator
Principalele atribuții ale Secretarului, conform Legii Nr. 215/2001 republicată

Art.85.- (1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) participă în mod obligatoriu la sedinţele consiliului local,
b) coordonează compartimentele şi activitatile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigură comunicarea catre auturităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
i) asigură aducerea la cunoştintă publică a hotărârilor şi dispozitiilor cu character normativ,
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
k) legalizează semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,
(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritaţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indeplineşte şi alte atributii prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.
Art.86.- Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptată cu votul a cel puţin doua treimi din numărul consilierilor in funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetari administrative.