Înștiințare organizare concurs, Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT ADM.PUBLICA LOCALA,SECRETARIAT ADMINISTRATIV ŞI STARE CIVILĂ – 209188

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN, BĂLAN, SĂLAJ
Înștiințare organizare concurs
Titlu concurs: PRIMĂRIA COMUNEI BĂLAN, județul SĂLAJ, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Data solicitată de publicare a anunțului: 03.07.2023
[ ] Solicităm reprezentant ANFP în comisia de concurs
Funcția publică scoasă la concurs:
– Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT ADM.PUBLICA LOCALA, SECRETARIAT ADMINISTRATIV ŞI STARE CIVILĂ – 209188
Data, ora și locul desfășurării probei scrise 04.08.2023 10:00, PRIMARIA BALAN
Perioada de depunere a dosarelor 03.07.2023 – 24.07.2023
Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Condiții de participare
Condiții specifice pentru ocuparea postului
Pentru Inspector – 209188 – Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT ADM.PUBLICA LOCALA, SECRETARIAT ADMINISTRATIV ŞI STARE CIVILĂ
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domeniu de studiu: Ştiinţe administrative (Ramura de știință), Ingineria resurselor vegetale şi animale (Ramura de știință)
Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna
Bibliografie și tematică
1. Constituția României, republicată cu tematica Constituția României, republicată cu tematica -Titlul II-Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Titlul III-Autoritățile publice;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Capitolul I -Principii și Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Tematica – Capitolul II-Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și Capitolul IV-Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea
deciziei;
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Cap. I – Dispozitii generale, Cap. IV -Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, Cap. V – Drepturi şi îndatoriri, sectiunea 1 si 2.
5. Ordinul Ministerulului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 25/2020 cu tematica Aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 cu tematica cu tematica Ordinul Ministerulului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 – Titlul II Completarea registrului agricol.
Persoane de contact: AVRAM, SEBASTIAN – VASILE, Secretar general, 0722474350, primariabalan@yahoo.com
Funcție (Conducător instituție): PRIMAR
Nume Prenume: POP DANIEL
Semnătură