Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere teren

 Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere teren

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact : Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj, tel / fax 0260664403, mail primariabalan@yahoo.com

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  suprafeța de 5.000 mp teren neproductiv situat în tarlaua ,, Şesul din sus – la vale,, , pe partea stângă a stăzii ,, Găzdacului ,, , pe direcţia de mers către Valea Almaş,  din extravilanul localității Bălan,  comuna Bǎlan, județul Sǎlaj,,

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.33 din  data de 27.08.2020

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Balan

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Balan , adresa Balan, nr.76

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: – lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei –

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2020, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:conform caiet de sarcini

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria   Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.09.2020, ora 13.00, Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Salaj , adresa Zalău, str.Tudor VLADIMIRESCU, nr.10, jud. Sălaj tel 0260 – 611.085, fax: 0260 – 611.551,

 email: tr-salaj@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.09.2020.