Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primaria Balan, cod fiscal 4291689, Balan, nr. 76, comuna Balan, judetul Salaj, tel / fax 0260664403, mail primariabalan@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  închirierea suprafeţei de 300 mp păşune,   situată ȋn extravilanul localității Chechiş, ȋn tarlaua Valea caselor, comuna Bǎlan, județul Sǎlaj. Spaţiul aparţine domeniului public  al comunei Bălan, conform Ordinului Prefectului nr. 132 / 15.06.2018. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din  data de 23.04.2021

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Bălan.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei comunei Bălan, comuna Bălan, nr.76, judeţul Sălaj.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:  gratuit.

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.06.2021, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: conform caiet de sarcini

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.06.2021, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bălan, comuna Bălan, nr.76, judeţul Sălaj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.06.2021, ora 12.15, la Primăria comunei Bălan, comuna Bălan, nr.76, judeţul Sălaj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sălaj, Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr. 10, judeţul Sălaj, tel. 0260611085, fax: 0260611551, email: tr-salaj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.05.2021