Analiza SWOT a comunei

INFRASTRUCTURA ŞI DOTĂRI EDILITARE
PUNCTE TARI
- acces facil la calea ferată (15 km);
- există forţa de muncă ce poate fi antrenată în lucrări de infrastructura;
- surse de apă potabilă suficiente calitativ şi cantitativ;
- este asigurat necesarul de dotari edilitare (şcoli, dispensare, cămine culturale);
- asocieri încheiate cu comune limitrofe din judeţ;
- surse de finanţare atrase pentru şcoli;
- studii de fezabilitate deja elaborate;
 
PUNCTE SLABE
- buget local insuficient pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurilor ;
- canalizare inexistentă ;
- lipsa alimentarii cu apă în majoritatea satelor componente ;
- dotare insuficientă a şcolilor şi căminelor culturale
- nu există sala de sport;
- deteriorarea cladirii şcolii vechi de la Bălan;
 
OPORTUNITĂŢI
- programe de finanţare destinate infrastructurilor;
- asocieri, parteneriate cu scopul dezvoltării de proiecte comune;
 
AMENINŢĂRI
- calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren);
- instabilitatea politică;

 

SERVICII SOCIALE

 PUNCTE TARI 

- cadre didactice pregătite şi calificate ăn şcoli ;
- codiţii bune de studiu în şcolile din comună;
- servicii de sănătate eficiente (exista 1 medici de familie şi 2 asistente medicale);
- programul AEL implementat în şcoală (reţea de 10 calculatoare);
- convieţuirea bună a 4 confesiuni religioase;
- program de colectare a deşeurilor bine organizat;
- punct de informare public înfiinţat;
- dispensar veterinar funcţional;

 

 PUNCTE SLABE
- oportunităţi reduse de ocupare a forţei de muncă ;
- lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi de desfăşurare de activităţi recreative;
- nu exista locuinţe de serviciu şi sociale;
- fonduri insuficiente pentru burse pentru elevi;
- resurse insuficiente în bugetul local pentru susţinerea serviciilor sociale;
- lipsa cursurilor de reconversie profesională;

 

OPORTUNITĂŢATI
- accesarea de programe de finanţare în domeniul social;
- plasarea zonei ca prioritate în strategiile naţionale de dezvoltare (regiunea NV)
 
AMENINŢĂRI
- desfinţarea unor şcoli/ comasarea şcolilor datorită finanţării/ număr de elevi;
- îmbătrînirea populaţiei;
- plecarea tinerilor la muncă în străinătate;
 
ECONOMIC
PUNCTE TARI
- infrastructura de acces favorizată pentru dezvoltarea mediului economic, poziţionarea localităţii pe DN 1G;
- există un sector productiv iniţiat;
- potenţial bun de forţa de muncă ;
- materii prime locale (lemn, nisip);
- autorităţi locale deschise pentru atragerea şi sprijinul investitorilor;
- potenţial bun şi tradiţie în domeniul creşterii animalelor;

PUNCTE SLABE
- calificare redusă sau necorespunzătoare a forţei de muncă;
- lipsa specialiştilor;
- inexistenţa infrastructurilor de utilităţi necesare activităţilor economice (canalizare, alimentare cu apa, gaz metan);
- lipsa terenurilor şi spaţiilor din domeniul public care să poata fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori;
- imposibilitatea prelucrării şi valorificării eficiente a produselor animaliere;
 
OPORTUNITĂŢI
- programe de finanţare destinate dezvoltării mediului economic;
- valorificarea superioară a materiilor prime existente;
- dezvoltarea funcţiei turistice ;

AMENINŢĂRI
- concurenţa zonelor industriale apropiate care beneficiază de infrastructuri, de utilităţi mai bune;
- migrarea populaţiei şi în special a tinerilor;
 
RESURSE NATURALE SI MEDIUL INCONJURATOR
PUNCTE TARI
- fond forestier însemnat;
- resurse minerale şi zăcăminte (nisip, )
- potenţial silvic (vânat, fructe de pădure, ciuperci, etc.)
- relief şi ambient propice dezvoltării turismului, şi amenajărilor de agrement ;
- potenţial agricol generat de terenurile existente ;
- zonă nepoluată ;

PUNCTE SLABE
- drumuri de acces nemodernizate care reduc posibilităţile de valorificare a resurselor naturale existente şi a potenţialului local;
- resursele naturale existente necesită costuri mari pentru a fi exploatate şi valorificate;
- nu exista groapă de gunoi ecologică;
 
OPORTUNITĂŢI
- mediatizarea potenţialului şi resurselor localităţii;
- valorificare şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, folclorului local;
 

AMENINŢĂRI
- calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren);