Anunturi pentru proiecte

COMUNA BĂLAN titular al proiectului:MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN,JUDEŢUL SĂLAJ,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj,în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,pentru proiectul: MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE ÎN COMUNA BĂLAN,JUDEŢUL SĂLAJ,
propus a fi amplasat în loc.Gîlgău Almaşului,Chechiş,Bălan,Gălpîia, Chendrea,com.Bălan,jud.Sălaj,
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău,str.Parcului,nr.2,jud.Sălaj,în zilele de luni până joi,între orele 08:00 - 16:30 şi vineri, între orele 08:00 - 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ,până la data de 24.05.2011.